Specifický cíl 1.4

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  OPŽP 2014-2020 >

Specifický cíl 1.4

Aktivita 1.4.1

Dokumenty odboru ochrany vod k podporované aktivitě:

Dokumentace projektového záměru: dokumentace_141.docx

Požadavky na projektovou dokumentaci: pozadavky_141.docx

Komentář k samostatné příloze: komentar.docx

Popis projektu (razítko projektu): Popis_projektu.xlsx

Seznam výstupních dat - přehled: Seznam_vystupnich_dat.xlsx

Vzorový shapefile: vzorove_shp_2019.zip

Minimální obsah a rozsah projektové dokumentace na záměr: mapování rizika zvláštní povodně pod vodním dílem: ZPV_141.docx

Doporučení odboru ochrany vod MŽP k 35. výzvě OPŽP: doporuceni_141.docx

Návod výpočtu délky řešených kilometrů toku dle NOO: vyklad_NOO_141.pdf
 

Aktuální metodiky, které stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření:

Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření (Věstník MŽP, 2008 - částka 11, PDF)

Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi (Tomáš Just, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010, PDF)

Dokumenty odboru ochrany vod k podporované aktivitě - projekty podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. plánovací období dle Směrnice 2007/60/ES:

Vzorová dokumentace projektu

Seznam možných zpracovatelů posudků k hydrodynamickým modelům pro zpracování a aktualizaci map povodňového nebezpečí podle Směrnice 2007/60/ES eviduje oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP (jana.tejkalova@mzp.cz)

Doporučení pro kvantifikaci významnosti vlivu opatření přijatých v plánech pro zvládání povodňových rizik na povodňová rizika po proudu vodního toku bylo aktualizováno na základě výsledků projektu  „Parametry posuzování souboru opatření po hydrologických celcích“ (Metodika posuzovani opatreni_1_2019_final.pdf, 694 KB).

Aktivita 1.4.3

Metodika dPP (2014):

Metodika pro tvorbu digitálních povodňových plánů (WEB)

oHTML v kompaktním formátu (ZIP s EXE souborem pro Windows)

osoubor pro tisk (PDF)

Příloha: Vzorový projekt dPP - soubor pro tisk (PDF)

 

Příručky pro uživatele:

POVIS, Digitální povodňový plán ČR (PDF)

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi (WEB)
- kompaktní formát pro Windows (ZIP s EXE souborem pro Windows)
- soubor pro tisk (PDF)

Dokumenty odboru ochrany vod k podporované aktivitě:

Nejčastější pochybení při podání žádosti o podporu (PDF)

Upřesnění pojmu "rozšíření varovného systému" (PDF)

 

Soubor: download_OPZP_2014_14.htm


OPŽP 2014-2020 > Specifický cíl 1.4

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 06.11.2019, publikována: 15.06.2020