- A -

administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů

Icon2010
IconŠkolení a semináře

Adobe Reader

agregované výstupy

- B -

Boční menu

- Č -

Části povodňového plánu

činnosti vodohospodářského dispečinku

Icon2010
IconŠkolení a semináře

Člen komise

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Digitální povodňová kniha

Digitální povodňové plány

doporučení pro přípravu výběrových řízení pro budování LVS

Icon2010
IconŠkolení a semináře

- E -

Editor dat povodňového plánu

- F -

Formát zobrazení zápisů

- H -

hlásná a předpovědní povodňová služba ČHMÚ

Icon2010
IconŠkolení a semináře

hlásná povodňová služba

Hlásné profily

Hlavní menu

- I -

Indikace stupně povodňové aktivity

Informace o přihlášené komisi

informace pro žadatele o dotace OPŽP 1.3.1

Informační blok s nastavitelným obsahem

- J -

Java

jednotný systém varování a vyrozumění HZS

Icon2010
IconŠkolení a semináře

- K -

Klientská aplikace

Komise

IconPřihlášení
IconKomise

koncové prvky schválené do připojení do JSVV

Icon2010
IconŠkolení a semináře

Kontakty na pracovníky

Kritéria hodnocení projektů

krizový telefon

- L -

lokální výstražné systémy

Icon2011
IconŠkolení a semináře

lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR

Icon2010
IconŠkolení a semináře

- M -

mapa povodňového nebezpečí

mapa povodňových rizik

mapové podklady

Mapový server

Mapy povodňového nebezpečí a rizik

Menu pro detailní údaje

metodika

Icon2012
Icon2011

Metodika pro tvorbu digitálních povodňových plánů

Icon2009
IconOPŽP 2007-2013

metodika pro tvorbu map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik

mobil (veřejný)

moduly POVIS

IconPOVIS
IconŠkolení a semináře

monitorovací síť v povodí Berounky

Icon2010
IconŠkolení a semináře

- N -

Nadřízená komise

návrh metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice

Icon2010
Icon2009

- O -

Obecný mapový projekt

OPŽP - 14. výzva

OPŽP - 20. výzva

OPŽP - 2011

OPŽP - 27. výzva

OPŽP - 37. výzva

OPŽP 2012

- P -

pokyn HPPS

Pomoc

posudky

Povinné přílohy žádosti o dotace

Icon2009
IconOPŽP 2007-2013

POVIS

povodeň 2013

povodně

Icon2011
Icon2010
IconÚvod
IconŠkolení a semináře

povodňová rizika

Icon2012
Icon2011

povodňová rizika - mapa

Povodňové komise

povodňové nebezpečí - mapa

Povodňové plány územních celků

Povodňový plán České republiky

Profily

projekty dPP

předpovědní povodňová služba

přenos informací

Přihlášení

Přihlašovací řádek

příručka

přívalové povodně

přívalové srážky

Icon2013
Icon2011

- R -

rady pro přípravu a realizaci úspěšného projektu na omezování rizika povodní

Icon2010
IconŠkolení a semináře

Report

Riziková území při přívalových srážkách v ČR

- S -

Sada subjektů

Sady povodňových komisí

seminář

Icon2011
Icon2010
IconŠkolení a semináře

SPA

Spolupráce více uživatelů

spuštění programu

stanoviska MŽP

statistika

sumarizace

- T -

technické požadavky na koncové prvky varováné připojované do jednotného systému varování a vyrozumění

Icon2010
IconŠkolení a semináře

tiráž

tiskové výstupy

typy povodní

- U -

ukázky dPP

- V -

varovné systémy v ochraně před povodněmi

Icon2010
IconŠkolení a semináře

Vyhodnocení povodní

Výklad k povinným přílohám žádosti o dotace

Icon2011
IconOPŽP 2007-2013

Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem

výzva

Vzorová projektová dokumentace pro tvorbu map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik

Icon2009
IconOPŽP 2007-2013

vzorový projekt

Vzorový projekt pro tvorbu digitálního povodňového plánu ORP

- W -

Webové rozhraní

- Z -

Záhlaví

Základní funkce

zálohování

Zápisy

zásady budování a provozu lokálních výstražných systémů

Icon2010
IconŠkolení a semináře

zásady budování BMIS

Icon2010
IconŠkolení a semináře

závěrečné vyhodnocení akce

zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Icon2010
IconŠkolení a semináře

zpracovatelé posudků

Zpráva o předběžném vymezení povodňových rizik v České republice

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje

Icon2009
IconOPŽP 2007-2013

ZVA
logo znak

© 2006-2022 MŽP ČR, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
Verze: 3.0.0