Modul ČHMÚ

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  POVIS >

Modul ČHMÚ

Modul ČHMÚ slouží pro automatické načítání zpráv SIVS a poskytování dat HPPS.

Těžiště činnosti služeb HPPS a SIVS ČHMÚ při nebezpečí a nástupu povodňových situací spočívá především ve včasné předpovědi vzniku blížící se povodně a vydání upozornění a výstrahy na tuto blížící se událost. Od začátku povodňové situace pak ve vhodně zvolených intervalech předpovídat další vývoj situace vydává příslušné informace a předpovědi až do úplného skončení povodně. Na jednotlivých úrovních řízení ochrany před povodněmi je zajištěno provázání hlásné služby s povodňovými plány. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány a podílejí se na ní dále zejména správci vodních toků a provozovatelé vodních děl. Podrobnosti o organizaci hlásné povodňové služby upravují povodňové plány.

Důraz je kladen zejména na:

přesnost informací;

rychlost předání informací.

Včasné, kvalitní a aktuální informace jsou jednou ze základních podmínek zlepšení ochrany před povodněmi, mají zásadní význam pro řízení a přispívají k podstatnému snížení povodňových škod.

Neméně důležitým výstupem je zajistit informování obyvatel České republiky o riziku povodňového nebezpečí a zapojit tak do preventivních činností nejen veřejnou správu, ale i širokou veřejnost.

Předpovědní centra ČHMÚ

Systém integrované výstražné služby - SIVS je společně poskytovaná výstražná služba předpovědních pracovišť ČHMÚ a Odboru HMZ VGHMÚř AČR v působnosti resortu MO pro území ČR v oblasti operativní meteorologie a hydrologie.

Předmětem SIVS je:

vyhodnocení meteorologických a hydrologických aktuálních dat, informací a prognózních materiálů;

vydávání a rozšiřování integrovaných výstražných informací.

Soubor: povis_chmu.htm


POVIS > Modul ČHMÚ

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 02.04.2007, publikována: 28.05.2017