Plány pro zvládání povodňových rizik

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik jsou spolu s plány povodí součástí procesu plánování v oblasti vod a jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. Zpracování Plánů pro zvládání povodňových rizik je jeden z požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, tzv. Povodňové směrnice. Tato Povodňová směrnice zavádí postupy a formy vyhodnocování povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro vybraná území a zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik v šestiletém cyklu shodném s plánovacím cyklem plánů povodí.

V oddílu Plány pro zvládání povodňových rizik platné 2015–2021 jsou v souladu s § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny uživatelům vody a veřejnosti finální plány pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry platné od 22. prosince 2015, včetně opatření obecné povahy, v jejímž rámci byly schváleny. Dále jsou tam uvedeny materiály, které se váží k jejich posuzování (souhlasné stanovisko v procesu SEA), procesu připomínkování (vyhodnocení připomínek, vypořádání připomínek). Příprava těchto plánů proběhla v 1. plánovacím období 2009–2015 a budou platné do roku 2021 do doby schválení plánů pro zvládání povodňových rizik, zpracovávaných v rámci 2. plánovacího období 2015–2021.

V oddílu Plány pro zvládání povodňových rizik pro období 2021–2027 jsou uvedeny návrhy plánů, které jsou zpracovávány ve 2. plánovacím období 2015–2021 a po v průběhu roku 2021 realizovaném procesu SEA, ukončeném procesu připomínkování, schválení usnesením vlády České republiky a zveřejnění formou opatření obecné povahy nahradí současně platné Plány pro zvládání povodňových rizik.


   | tisk | nahoru |

Soubor: pzpr0.htm, aktualizován: 11.08.2021, publikován: 10.05.2022