Použité zkratky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 

Použité zkratky

AČRArmáda České republiky
BPRBusiness process Reengineering
BMISbezdrátový místní informační systém
CDCompact disk
CPPCentrální předpovědní pracoviště
ČHMÚČeský hydrometeorologický ústav
ČRoČeský rozhlas
ČSÚČeský statistický úřad
ČTČeská televize
ČTKČeská tisková kancelář
DIBAVODDigitální báze vodohospodářských dat
dPKdigitální povodňová kniha
dPPdigitální povodňový plán
ENVICEnvironmentální informační centrum
EUEvropská unie
GISgeografický informační systém
GUIGraphic User Interface (grafické uživatelské prostředí)
GŘ HZSGenerální ředitelství Hasičského záchranného sboru
ePPeditor dat povodňových plánů
HEISHydroekologický informační systém
HIZhydrologická informační zpráva
HMZ VGHMÚř Odbor hydrometeorologického zabezpečení Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu
HPPSHlásná a předpovědní služba
HWhardware (počítače a jejich technické vybavení)
HZSHasičský záchranný sbor
IMGWInstytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej
ISKŘIntegrovaný systém krizového řízení
ISVSInformačního systému veřejné správy
IVEJvýstražné informace o výskytu nebezpečným jevů s extrémním stupněm nebezpečí
IZSIntegrovaný záchranný systém
JSVVjednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva
krajský úřad
LfUGLandesamt für Umwelt und Geologie
LČRLesy České republiky, s.p.
LVSlokální varovný a výstražný systém
MIZmeteorologická informační zpráva
MOMinisterstvo obrany
MVMinisterstvo vnitra
MZeMinisterstvo zemědělství
MŽPMinisterstvo životního prostředí
NOOnáklady obvyklých opatření
OCHAÚřad pro koordinaci humanitární činnosti
OHPoddělení hydrologických předpovědí
OMPoddělení meteorologických předpovědí
OOVodbor ochrany vod
OPISoperačních a informačních středisko
OPŽPOperační program Životní prostředí
ORPobec s rozšířenou působností
OSoperační systém v počítači
OSNOrganizace spojených národů
ObÚobecní úřad
ObÚ IIIúřad obce s rozšířenou působností
PBPOpřírodě blízká protipovodňová opatření
PDAPersonal Digital Assistant (osobní digitální asistent)
PDFPortable Document Format (přenosný formát dokumentu)
PKpovodňová komise
PLAPovodí Labe s.p.
PMOPovodí Moravy s.p.
POjednotky požární ochrany
PODPovodí Odry s.p.
POHPovodí Ohře s.p.
POVISPovodňový informační systém
PPpovodňový plán
PPOprotipovodňové opatření
PVIpředpovědní výstražné informace
PVLPovodí Vltavy s.p.
RPIMRegionální poradenské a informační místo
SHMÚSlovenský hydrometeorologický ústav
SFŽPStátní fond životního prostředí ČR
SIVSSystém integrované výstražné služby
SMSShort Message Systems (systém krátkých zpráv – jedna ze služeb sítě GSM)
SPAstupeň povodňové aktivity
SSLSecure Sockets Layer (bezpečná vrstva konektoru – bezpečnostní protokol)
SWsoftware (počítačové programy)
SWOTStrengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (způsob posouzení projektů na základě identifikace silných i slabých stránek a příležitostí i očekávaných ohrožení)
SÚJBStátní úřad pro jadernou bezpečnost
TBDtechnicko – bezpečnostního dohled
ÚKŠÚstřední krizový štáb
ÚPKÚstřední povodňové komise
VDvodní dílo
VHDvodohospodářský dispečink
VISvarovný informační systém
VPSvýstraha povodňové služby
VÚVVýzkumný ústav vodohospodářský
v.v.i.veřejná výzkumná instituce
ZABAGEDZákladní báze geografických dat
ZPVzvláštní povodeň
ZVHSZemědělská vodohospodářská správa

   | tisk | nahoru |

Soubor: zkratky.htm, aktualizován: 08.10.2021, publikován: 10.05.2022