Digitální povodňové plány

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  POVIS >

Digitální povodňové plány

Každý povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které mají jednoznačnou geografickou polohu a mají tedy přímou vazbu na GIS.

Zobrazení těchto informací nad mapou má velký význam v digitální podobě:

v průběhu povodně umožní dPP přehledný přístup k potřebným informacím a nabízí analytické nástroje pro rozhodovací procesy;

vizuální přehled zaznamenaných informací, které jsou v čistě databázové podobě hůře kontrolovatelné;

snadnější distribuce informací v období před povodní, kdy je možné seznámit veřejnost prostřednictvím Internetu s povodňovým zeměpisem nejbližšího okolí (zátopová území, evakuační místa, objízdné trasy), opatřeními navrhovanými v povodňovém plánu pro krizovou situaci, kontaktními místy pro pomoc apod.;

v období po povodni nabízí dPP srozumitelné mapování povodňových škod a průběžné sledování jejich odstraňování.

Povodně
Povodně
Povodně

Povodňový plán České republiky

je základním dokumentem pro ústřední řízení povodňové ochrany v České republice. Obsahuje podrobné rozdělení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni ústředních orgánů státní správy a organizací s celorepublikovou nebo významnou regionální působností.

Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí.

Povodňové plány územních celků

Povodňové plány obcí

Povodňové plány obcí z rozšířenou působností

Povodňové plány krajů

Povodňový plán České republiky

Povodňový plán České republiky podléhá pravidelné roční aktualizaci a je podkladem pro rozhodování Ústřední povodňové komise.

Povodňové plány menších celků musí být v souladu s povodňovým plánem vyššího stupně.

Části povodňového plánu

Věcná část – zahrnuje údaje potřebné pro zajištění nemovitostí, obce nebo jiného územního celku

Organizační část – obsahuje jmenné seznamy, způsob spojení a úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi

Grafická část – obsahuje mapy se zákresem záplavových území, evakuační trasy, hlásné profily a informační místa

Aplikace dPP je jedním ze základních modulů Povodňového informačního systému (POVIS). Jedná se o samostatnou aplikaci, která nezávisle na POVISu umožňuje prezentovat povodňové plány jak přes webové rozhraní, tak i zcela nezávisle na síťovém připojení na samostatných počítačích a to bez nutnosti instalace (program je spustitelný z CD/DVD). Textová a mapová část aplikace dPP jsou zcela otevřené uživatelům, kteří si mohou sestavit povodňový plán podle svých představ a dostupných dat, přesto je provozován v rámci jednotného systému dPP Celý systém je navržen tak, aby kladl na uživatele minimální nároky a to včetně pořizovací ceny a provozních nákladů, které jsou nízké i proto, že aktualizaci povodňového plánu si může provádět provozovatel systému sám.

dPP ČR získává data z dPP krajů. Současně lze dPP krajů začlenit do dPP ČR a v případě potřeby poskytovat podrobné informace o krajských povodňových plánech.

dpp_schema3

dPP ČR předává data pro dPP krajů jako agregované informace jejich okolí, ke kterým by se jinak jen těžko dostávali, neboť nepatří do jejich správního území. Podrobnost dat z dPP ČR je nižší, ale pro získání všeobecných informací o území je dostatečná.

dPP kraje získává data z dPP ORP a dPP ČR. Současně lze do dPP kraje začlenit dPP ČR i dPP ORP a v případě potřeby poskytovat podrobné informace o podřízeném povodňovém plánu. dPP kraje předává data pro dPP ČR i pro dPP ORP.

dPP ORP získává data z dPP obcí a dPP kraje. Současně lze do dPP ORP začlenit dPP obcí i dPP kraje a v případě potřeby poskytovat podrobné informace o podřízeném povodňovém plánu. dPP ORP předává data pro dPP kraje i pro dPP obcí.

dPP obce vzniká většinou za úzké spolupráce s dPP ORP nad jednotnou datovou základnou.

Aplikace dPP Digitální povodňový plán, propojená na všech úrovních od dPP obce až po dPP ČR, zajišťuje přímý přístup k informacím podřízených povodňových plánů a umožňuje na všech úrovních zastupitelnost činnosti podřízené povodňové komise.

 


POVIS > Digitální povodňové plány

   | tisk | nahoru |

Soubor: povis_dpp.htm, aktualizován: 29.05.2017, publikován: 02.01.2024